مهندسي ايمني آتش سازه‌اي

مشخصات مصالح در دماهای بالا

یکی مهمترین اثرات افزایش دما بر رفتار سازه ها به دلیل تغییراتی است که افزایش دما در مشخصات مکانیکی مصالح ایجاد می نماید. 

یکی مهمترین اثرات افزایش دما بر رفتار سازه ها به دلیل تغییراتی است که افزایش دما در مشخصات مکانیکی مصالح ایجاد می نماید.
مشخصات مکانیکی مصالح در دماهای بالا از اوایل دهه 1950 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج آزمایشات مشخصات مکانیکی مصالح تنها در صورتی که شرایط مختلف آزمایش مشخص و اندازه گیری شده باشند، به صورت صحیح ارائه می شود. آزمایشهای تعیین کننده مشخصات مصالح در دمای بالا در دو شرایط مختلف دمایی طبقه بندی می شوند. ازمایشات در شرایط حالت پایدار( Steady state) و همچنین ازمایشات در شرایط گذرا ( transient state) .
اگر چه افزایش دما بر میزان چگالی، گرمای ویژه، هدایت گرمایی، پخش گرمایی، ضریب انبساط حرارتی و ... نیز تاثیراتی دارد ولیکن اطلاع از منحنی دما-تنش-کرنش مصالح به کار رفته در یک سازه به منظور بررسی رفتار آن سازه در برابر آتش سوزی ضروری است. در این بخش اثرات افزایش دما بر مشخصات مصالح معمول مورد استفاده در سازه ها از جمله فولاد، بتن، آلومینیوم، چوب مورد بررسی قرار گرفته است.


در ادامه می توانید مقالات و متون علمی مرتبط را که توسط هسته علمی گروه مهندسین داریان تهیه شده است، دانلود نمایید.

(با کلیک روی هر عنوان، مقاله مربوط به آن را دریافت نمایید).

 مشخصات مصالح در دمای بالا - بتن

 مشخصات مصالح در دمای بالا - فولاد

 مشخصات مکانیکی فولاد در دمای بالا 

 مشخصات مصالح در دمای بالا - سایر مصالح (مصالح بنایی، چوب، آلومینیوم)

عضویت در خبرنامه داریان